Nrhiav Tus Haum Koj Siab ~ Vib Thoj


The first time i listened to this song, i feel in love with it. Why? Because, it really shows you that the one that loves you truly and that one shouldn’t pick. Instead, it should come naturally when it comes to love, well that’s what i believe. I mean, you know what you want in a person, but picking to see if they match you, basically their physical appearance, than you’re out of luck. Anyways, This song is playing at the moment, i thought i share it. πŸ˜€

I’ll go ahead and translate to the best of knowledge of this song. πŸ˜€

Singer: Vib Thoj
Song: Nrhiav Tus Haum Koj Siab

Nrhiav tus haum koj siab thiaj muaj txhua yam
You’ve been trying to find everything in that person
li siab xav los ntau ntau xyoo npaum no
like your heart desire for many years now
koj mam li nrhiav tau tus koj xav nrog nyob
Now you’ve found that person that you want to be with
li koj tus npau suav
like in your dreams

thaum koj ntsib nws lawm tsis raws li xav
but when you met him it’s not what you wanted
raug nws dag ua rau koj phoob kua muag
He lied to you making your tears fall
chim koj siab yuav tuag los tsis muaj twg xyuav
You’re hurting so much but no one’s there for you
vim nws tsis hlub koj
because he doesn’t love you

koj txhob xav tias nws thiaj phim koj
Dont’ think that he matches you
koj tsis yuav tos ua hnub ua hmo
waiting for him day and night
koj puas paub tias nws yeej tsis yuav koj
Don’t you know he would never marry you
tsis los nrog koj nyob
Never be able to stay with you

xav qhia rau koj tias tus tsis ntxim hlub
Someone who isn’t lovealbe want to tell you
zoo li kuv thiaj li ncaj ncees rau koj
like me will always stay true to you
yog txoj hmooo los txog kuv tau hlub nrog koj
If fate leads us to be together i will stay with you
yuav hlub mus ib txhis
Love you till the very end.

Here is the DL link to the song. πŸ˜€ Enjoy!