Caag Koj Tsis Tuag ~ Xab Thoj


Here is another single from Xab’s 3rd album. My cousin wanted me to post this up since she can’t watch youtube clip at work. She asked me to post this up, and here i am, posting it up for her. I hope you enjoy this song alon gwith my cousin! It’s such a funny, but sad song. hahaha

This is one reason why i love Xab, although i do wish he would actually sing since he does have a good voice ot sing in. But i guess you have to have abit humor in songs to make it different from others. 😀

Singer: Xab Thoj
Song: Caag Koj Tsis Tuag

ntev taag npaum le nuav maam rov
rov qaab tau ntsib koj dua
kuv xaav tas ntshe koj twb tuag
ntshe koj twb moog thawj thab lawm

caag koj tseem noyb ntawv nuav
caag luag tuag tua ges caag koj nim
tsis tuag

kuv ncu txug thaum koj hab kuv
tseem muaj muaj zug cua tawv twm
koj cog lug rua kuv has tas
koj yua vlug ua kuv tug

tab sis yo gkoj dlaag xwb
koj twb tsiv koj moog nrug
yawm neej tswb

“thau peb tseem nyob teb chaws nuas
peb moog ua teb peg roob ncaib
koj has rua kuv has tas
noj tsab peb caug taag ntsho ces
kuas kuv tuaj coj koj moog nrug kuv nyob
tabsis koj twb tsiv koj moog nrug yawm neej tswb ua neej lawm
koj puas paub tas thaum hov kuv mob sab
mob sab quas tsua”

caag koj tseem nyob ntawv nuav
caag luag tuag tuag es caag koj nim
tsis tuag

hnub nuav tshauv txuj sa lawm xwb
rov qaab sib ntsib yuav zoo dlaab tsis
caag koj tsis moog koj ca kuv
nyob kuv ib leeg zoo le nuav

caag koj tseem nyob ntawm nuav
caag luag tuag tuag es caag koj nim
tsis tuag

“puas chawm maag
txhub xav dlaab tsis ntau ntau
txawm has tas hnub no nyab tag
es mas rov qaab los tau sib ntsib
los kuv yuav zoo hmoov kawg nkaus
yuav rob qaab los sib puag
laus laus lawm ces muaj muaj mob li
es saib koj tus kheej kom zoo
tej zaum hais tias koj yuav ua tej nuav
has kuv hab es wb mas ua luag mus”

If ya haven’t seen the MV for this, you gotta. 😀