Huab thiab Cua ~ Tsis K


Here is a single from the Kaj Siab Mental Health Wellness Album. I thought this song was very touching and very sad. I’ve heard several stories of hmong families killing one another and leaving the kids behind. I remember not too long ago, a family in our big circle familiy was in the same situation. Although i don’t know them personally, but our family went for the children’s sake. Parents! Damn them! The kids had to be seperated to different cousin’s place. It was sad to see it happen…

Anyways, Tsis K rapped the story an sorrows very well. Big applause to him. It’s so sad…

I’m not a ra fan, but when it comes to these kind of rap, it’s worth my time to learn to it.

Singer: Tsis K
Song: Huab Thiab Cua
*NOTE: It took me a long time to write out the lyrics to this rap. Please do give me credit if you are going to use the lyrics here. Appreciate it.

huab thiab cua
nkawv niam thiab txiv twb sib nrauj sib tuav tag lawm
txog thaum kawg nkawv hos tuag lawm thiab
kuv thov muaj txoj nkauj no rau tag nrho rau peb niam txiv hmoob
thov kom nej sib hlub txij li hnub no yav tom ntej mus

hnub no xov xws tawv lawm hais tias
muaj ob niam txiv sib ntau sib tuav tuag
tseg ob tug menyuam khwv nyob ua ntsuag
ib tug lub npe hu huab ib tug lub npe hu cua
nkawv twb tsis paub tias nkawv niam nkawv txiv sib ntau sib tuav tuag
nkawv yuav cas poob lub kua muag
huab twb tsis tau muaj ib xyoo cua twb tsis tau muaj ib hli
huab twb tsis tau paub mus kev cua twb tsis tau paub noj mis
nkawv txoj hmoov yog hmoov dabtsis zaum no nkawv tsis muaj niam txiv
nkawv yuav nrog leej twg nyob mus kom txog qaum hli
nkawv tsis muaj niam tais yawv txiv tsis muaj pom thiab tsis muaj yawg
nkawv sib ntsia qhov muag hlawv hlawv los zem luag ntxhi
tasis kuv lub siab mas quaj dhawj dhi
kuv ntsia mus thiaj kuv ntsia los ua rau kuv lub kua muag nrog
kuv xav mus kuv xav los kuv tsis xav ua neeg nyob

ob tug menyuam ntsuag
niam txiv tuag tag tsis muaj leej twg hlub
huab thiab cua
niam txiv tuag tag leej twg yuav los hlub

ua li cas nkawv lub neej yuav txom nyem ua luaj
nkawv tshaij plab twb tsis muaj leej twg nqa zaub nqa mov tuaj
rau nkawv noj kom nkawv txhob quaj quaj
nkawv niam thiaj nkawv txiv nej yog qhov twg
nej puas pom nej ob tug menyuam los kua muag thiaj nkawv los ntswg
nej puas pom nej ob tug menyuam nkawv mob mob nkawv twb tshuav tuag
twb tsis muaj leej twg los saib los xyuav
twb tsis muaj leej twg nrhiav tshuab coj los rau nkawv noj
yuav los pab txhawj kom nkawv lub zog loj
nkawv tsuas niaj hnub niaj hmo nyob tos seb puas pom nkawv niam nkawv txiv rov qab los
los pub zaub pub mov coj los rau nkawv noj
thaum nruaj hnub cheem nkawv quaj thaum hmo ntuj cheem nkawv hu
niam thiaj txiv nej ciaj los nej tuag nej los coj wb los nrog nej mus
wb txom nyem txhua hmo txhua hnub ob txoj siav twb tshuav tu

ob tug menyuam ntsuag
niam txiv tuag tag tsis muaj leej twg hlub
huab thiab cua
niam txiv tuag tag leej twg yuav los hlub

thaum tsaus ntuj thiaj pom koj nkawv mus nyob tsis muaj fab twb tsis muaj tsev
zoo thiab aub zoo tej dev nyob qab chob thiaj nyob tom kev
leej twg pom los lawv yeej tsis khev
twb tsis muaj leej twg paub txog thiaj seev txog nkawv lub npe
twb tsis muaj kwv tij twb tsis muaj coj txheej zev
ntshe tus me poj qaij nws tseem puag nws ob lub me qes
huab thiaj cua twb tsis muaj leej twg yuav los mus tuav nkawv ob txhais tem
nkawv ntsia lub ntuj los ntuj nyob deb ntsia daim av los daim av nyob qev
nkawv ob leeg thiaj li tuav tem mus ntawv ib lub pav dej
thaum mus txog huab thiaj cua rhiaj nrhiav nrho plhawv
nkawv ob leeg thiaj li tau tuag tag
mus ua cua mus ua huab mus nyob sau ib nram ntuj
peb tau mus mloog mus ntsia zoo zoo nws yuav qhia kom peb los sib hlub
txij hnub no lawm yav mus

ob tug menyuam ntsuag
niam txiv tuag tag tsis muaj leej twg hlub
huab thiab cua
niam txiv tuag tag leej twg yuav los hlub

tag nrho peb cov niam txiv hmoob
tsis txhob sib tuav sib ntau ntxiv lawm

Advertisements