Txhob Nrug ~ The Kong and Shu Project


I’m feeling beautiful tonight! It’s just one of those days that you just feel beautiful in every way! hehehe. I think i woke upon the RIGHT side of the bed to feel like this! It’s been a while since i’ve felt like this! thought i share a song tonight!

This songs is just making my night! 😀 You gotta love “The Kong and Shu Project!”

Band: The Kong and Shu Project
Song: Txhob Nrug

tuaj txog hauv nej lub zos tsis xav rov qab
hav nyov ntsuab xiab lub hnub los civ ntsa iab

nrhiav me ntsis sib hawm rau kuv
kuv xav nrog koj tham
ib nas thim ib xov moos
ntev npaum cas los tsis ua cas
tsuav koj nyob zem kuv
tsis txhob nrug
tsis txhob nrug

txam ze me ntsis los yeej tau
tsis txhob txaj muag
nyob ib hnub nyob ib hmo
ntev npaum cas lo tsis ua cas
tsuas koj nyob zem kuv
tsis txhob nrug
tsis txhob nrug

tuaj txog hauv nej lub zos tsis xav rov qab
hav nyov ntsuab xiab lub hnub los civ ntsa iab
nyob puas tshaw hnub los yeej tsis xav rov qab
tuaj tsawg tsam lus los ya yeej yuav tau tag

tsuas koj nnyob ze kuv
tsis txhob nrug
tsis txhob nrug

tuaj txog hauv nej lub zos tsis xav rov qab
hav nyov ntsuab xiab lub hnub los civ ntsa iab
nyob puas tshaw hnub los yeej tsis xav rov qab
tuaj tsawg tsam lus los ya yeej yuav tau tag

Advertisements