Under The Weather ~ The Divine


I got hooked on this song when my brother kept playing it over and over again! I love the beginning it’s so good! Very relaxing. I can totally sleep with this song on! It’s that great! 😀

Enjoy!

Band: The Divine
Song: Under The Weather

You know me , you know me
I aint no cloudy weather
and when the sun don’t shine i’ma make it better
always

Don’t cry , i’ma make it better
Open your eyes , don’t cry
Always
Don’t cry , i’ma make it better
open your eyes sunshine
i’ma make it better
Always

Tell me what your feeling lately
you just can’t keep it all
locked up so deep inside , it’s better just to let it go
let my chest be your pillow
keep you warm when you get cold .
and when you start to fall , i wanna let you know
that we all have our reasons
They come and go like seasons
summer , fall through winter , spring
all the heart ache that they bring
let this rain wash the pain away
I pray this love is here to stay
Been there in your heart from the very start
i swear to you im never leavin

You know me , you know me
I aint no cloudy weather
and when the sun dont shine i’ma make it better
Always

Don’t cry , i’ma make it better
Open your eyes , don’t cry
i’ma make it better
Always
Don’t cry i’ma make it better
Open your eyes sunshine
I’ma make it better
Always

i’ll be your cover , be your shelter
to protect you from the weather
tell me what you need
count on me to make it better
call on me so late at night
justt to be your guiding light boo
so when the rain comes fallin’
i’ma be the one to catch you
i’m gonna take my time with you
the storm is coming come inside
i’ve been there too
nothing ever gonna hurt you
As long as i’m beside you
hold my hand don’t close your eyes i’m here
We’re gonna make it through

hey don’t go
i wanna let you know
hey don’t go
i’m gonna miss you soo

You know me you know me
i ain’t no cloudy weather
& when the sun don’t shine i’ma make it better
Always x2
don’t cry , i’ma make it better
open your eyes , sunshine
I’ma make it better
Always x2

I did a rough translation. Don’t pounce on me, I’m trying here. 😀 I’ll eventually get better. 😀 All that is repeated, i didn’t translate it here.

Koj paub kuv, koj paub kuv
Kuv tsis yog lub ntuj pov huab
thiab thaum lub ntuj tsis tshaj kuv yeej ua kom zoo
tag li

Tsis txhob quaj, kuv yeej ua kom zoo
khib qhov muag, txhob quaj
tag li
tsis txhob quaj, kuv yeej ua kom zoo
qhib qhov muag mog neeg zoo
Kuv yeej ua kom zoo
tag lis

qhia kuv seb koj pheej xav dabtsis
koj muaj khawv cias xwb
kawv tseg hauv nruab siab, kuv mam li ua kom zoo
cias kuv hauv siab ua tog ncoos rau koj pws
puag koj cias sov sov tsis pub no
thiab thaum koj yuav poob, kuv xav qhia rau koj paub
peb yeej muaj peb li kev xav
lawv txawj mus li caij nyoog
Caij sov, caij nplooj ntoos zeeg mus rau caij no, caij paj tawg
tag nrho koj txoj kev mob siab luag tau ua rau koj
cias cov nag no muaj xyauv mus kom tag
kuv thov txoj kev hlub ntawv no nyob
tseem nyob ntawv koj thaum pib
Kuv cog lus kuv yeej yuav tsis khiav

Kuv mam ua koj daim pa, koj chawm nyob
tim thaiv koj ntawv tej huab cua tsis zoo
qhia kuv seb koj xav tau dabtsis
ntseeg kuv kuv mam li ua kom zoo
txawm yuav lig npaum cas hu kuv
kom yog lub teeb ci rau koj pom kev tus hlub
thaum ntuj los nag hlob
kuv mam ua tus txog koj
kuv yuav siv lub sib hawm maj mam nrog koj
lub ntuj yuav los nag, los hauv tsev
kuv twb muaj dhau los lawm thiab
tsis muaj dabtsis ua yuav mob lawm
tsuas muaj kuv nyob ntawv koj xwb
tuav kuv txhais tem txhob qis muag kuv nyob ntawv no
wb yeej yuav mus kom dhau ntag

Hey, txhob mus
kuv xav qhia koj paub
Hey, txhob mus
kuv yuav nco koj heev

Dl link! Enjoy!

Advertisements