Kuv Tus Muam Tsis Tub Nkeeg ~ Lee Kong Xiong


So, i’m listening to Lee Kong Xiong’s new album and my old lady along with my brother were in the room too. I was listening and came across this song. I wasn’t paying much attention to it when my old lady said to my brother, “Koj tus mam tub nkeeg tshaj!” Than it broke out to a funny argument between my brothers and my old lady, and I.

Gee, Ma, you didn’t need to spill my egg. I’m a hmong mekas [Hmong american] girl. I’m lazy because it’s just me. But eh, i do things if it’s needed to be done.

Anyways, i thought i share this song with you all. 😀 Nej cov ua yog Muam nas, txhob tub tub nkeeg nawb! lOl.

Singer: Lee Kong Xiong
Song: Kuv Tus Muam Tsis Tub Nkeeg

qaij quaj thawj tshig
Hearing chickens first cry
kuv txawv siv hnov leej twg ua tshaiv
I woken up and already hearing someone making  breakfast
hnov ua mov hnov ntxuav diav ntxhua taiv
making breakfast, washing dishes
hnov nrog niam hais hais lus sub sawv
hearing someone talking to mom

qaij quaj thawj zaug
Hearing chickens first cry
kuv twb paub tias yog kuv tus muam sawv
I already know that my sister is up
nws nkuag nkuag ua hauj lwm pab sawv daws
She’s very active willing to help everyone
niaj tag kis sawv ua tshaiv rau peb noj
Every morning she’s up making breakfast for us

nws mus ev dej
She goes and fetch for water
Cheb vaj Cheb tsev
She sweeps the floor the whole house
nws sawv ua ntej
She wakes up first
peb sawv hauj lwm tiav tag
When we wake up, all chores are done

kuv tus muam nws tsis tub nkeeg
My sister isn’t a lazy person
kuv tus muam nws tsis tub nkeeg
My sister isn’t a lazy person
kuv tus muam nws nkuag nkuag nkuag
My sister is very active
niaj tag kis sawv los ua tshaiv
Waking up the earliest to cook breakfast

Kuv tus muam nws mloog mloog lus
My sister listens very well
kuv tus muam nws tsis tawv ncauj
My sister doesn’t talk back
kuv tus muam niaj hnub kawv ntawv
My sister always attend classes
kuv tus muam niaj hmo saib ntawv
My sister always study at night

ib hnub peb pluag
One day three meals
kuv tus muam ua tshaiv suv hmo rau peb noj
my sister always cook dinner for us to eat
nws kheev luag suab qab qab zij tag zog
she’s very loving, has a sweet voice
leej twg pom los ah..”koj tus muam ntxim hlub ua luaj”
anyone sees, everyone says “Ah, your sister is very loving.”
lod
“Oh yeah?”

Here’s the DL link. 😀 Enjoy!

Advertisements