Nkauj Hmoob America 2 ~ Tsua Muas


lOl i can never get sick of this song! It’s hilarious, at the same time, he really sings it from the heart. lOl. His second album is just hilarious. I got a hold of his MV and wow, it’s even more funnier. i actually love his voice. Unique and different from other male singers.

One thing that’s really unique about him is his lyrics. If you listen carefully, it’ll just crack you up. it’s very Xuv siab heev, but at the same time it brings a smile onto your face. haha. Which i love. šŸ˜€

Anyways, this is by far my favorite from his album. It’s so cute and funny at the same time. LOVe love love his lyrics to this. I crack up each time when he mentions the brand name of the phone. hahaha.

Enjoy!

Singer: Tsua Muas
Song: Nkauj Hmoob America 2

3-4 hlis twg kuv yuav tau tshwm ib zaug tim laab xov tooj
every 3 – 4 months i have to appear at a phone store
siv txog 4-5 lub phone twb tsis dhau xyoo koj puas paub
using up to 4 to 5 phones within a year, don’t you know
kawm ntawv tsis tau tsis xav mob siab rau lub luag hauj lwm
Can’t concentrate in school or the ability to work
vim yog pheej xav twj ywm tias yuav tav twg mam li ntsib koj
all because i keep thinking when will i see you

samsung samsia nokok nokia los yog motorola
samsung, samsia, nokok, nokia or motorola
yeej mob laug tag yog kuv siv tham nrog koj tus ko
they’ve all gone sick because of talking to you
hauv teb chaws nplog kuv siv txhua nrho cov xov tooj nrov nrov
In laos i have used all phone brand names
yeej tsis muaj ib hom yuav khov yuav thev tau koj wb txoj kev nco
and there’s not a single one that’s able to keep up with our talks

xov tooj xov tooj yog nws paub lus
Phone oh Phone if it was able to talk
ntshe twb nrog kuv sib ceg ntau npaj
it would argue with me already
ntau zaus kuv siv nws tham
every time that i use it
tham tham bet tag kiag ntawm pob ntseg
everytime the battery will run out at my ear
tej phooj tej ywg hais tias koj vim lawm los thaub e
all my friends says “are you crazy, dude?
cas yuav tham xov tooj tsis tseg ntuj teb tag hmo los tseem zaum caws vos
“It’s already dark and you’re still sitting here on the phone?”

koj tus ntawm ko yog heev tiag no kuj txawm ya plho
You, there, if you’re so tough, fly right over
los tsaws ntua rau daim av nplog
land right here on the land of laos
los ntsib kuv no kom 1 tag 2 tag
Come and meet me once and for all
tsis txhob pheej khav khav puag tim america li koj xwb ma
don’t keep being conceited over there in America
twb hais koj ib zaug lawm sav es yeej tsis nkag koj pob ntseg li los cas
I told you once already and it’s still not going through your ear or what?

cov caij cov nyoog koj teem rau kuv tsis nto 10 npaj
All the hour and time that you set for us isn’t up to 10 cents
los tshuav tsis ntau
or are there still more
tseem yuav teem ntxiv pes tsawg zaus koj lub tsiab peb caug yog lub twg tiag
How many more dates will you arrange when is your new year, really.
los yog lam ntxias nraug hmoob Vientiane tos koj xwb na
or you were just sweet talking to Mr Hmong Vientiane to wait for you
txhob dag dag tsam ces lam npam ho tau muab kuv hu ua thaub laus
don’t keep lying or else you will get it and have to call me Old man

koj tus ntawv ko hnub twg los txog rau teb chaws no
You right there, one day when you arrive in my land
txhob vam tias kuv yuav tso dim dawb dim do mus yooj yooj yim
don’t think that you will be able to leave so easily
koj tej nuj nqis uas koj tau tsim muaj tseg rau kuv
You debts that you’ve created for me
yuav tau them ib qho zuj zus wb tej plaub ntug thiaj li yuav tag
you will have to pay for all of them one at a time for there to be no trouble

koj tej nuj nqis uas koj tau tsim rau kuv yav tag
your debts and bills that you have created for me back then
yuav tau los pw ntawm kuv ib sab mas thiaj li xam tias yog them tag
you will have to sleep by my side in order for it to be paid off

 

DL link. šŸ˜€

Advertisements