Grenade ~ Bruno Mars


I can’t stop listening to this song.  You just gotta love it! Bruno mars, one of my many favorite, new, artists!  If you have not heard this song, you’re missing out. πŸ˜€ Thougth i share it since i’m listening to it now. πŸ˜€  Love the song!

Enjoy!

Singer:: Bruno Mars
SOng: Grenade

Don’t mind my hmong translation.  I was just testing out my hmong and apparently, i have a long way to go. πŸ˜€ hehehe.

Easy come, easy go
Yooj yim los, yooj yim mus
That’s just how you live, oh
koj nyob zoo li ntawv, oh
Take, take, take it all,
Nqa, nqa, nqa tag nrho
But you never give
tiasis koj yeej tsis tau muaj
Should of known you was trouble from the first kiss, Had your eyes wide open
cas tsis paub tias koj yog teeb meem thaum thawj hnia, koj lub qhov muag khib loj
Why were they open?
tiasis ua cas hos khib

Gave you all I had
muaj tag nrho kuv muaj
And you tossed it in the trash
es koj muaj cua pom tseg tag
You tossed it in the trash, you did
Koj muaj cua hauv khiab nhyiab, koj ntag
To give me all your love is all I ever asked, Cause what you don’t understand is
Kuv tsuas nug kom koj muaj koj txoj kev hlub xwb, vim qhov koj tsis tau taub yog

I’d catch a grenade for ya [yeah, yeah, yeah]
kuv yeej txho tau ib lub foob pob rau koj [yeah yeah yeah]
Throw my hand on a blade for ya [yeah, yeah, yeah]
Cua kuv txhais tem khawv dab diam rau koj [yeah yeah yeah]
I’d jump in front of a train for ya [yeah, yeah , yeah]
Kuv nrhiav kiag ntawv tsheb ciav hlau los tau [yeah yeah yeah]
You know I’d do anything for ya [yeah, yeah, yeah Oh, oh]
Koj yeej paub kuv ua tau txhua yam rau koj [yeah yah yeah oh oh]
I would go through all this pain, Take a bullet straight through my brain,
Txawm mob los kuv yeej uv tau, kiag ib lub mos txws dhau ku lub hlwb
Yes, I would die for ya baby ; But you won’t do the same
yog, kuv tuag rau koj los tau baby, tiasis koj yeej tsis ua li rau kuv

No, no, no, no
tsis, tsis, tsis, tsis
Black, black, black and blue beat me till I’m numb Tell the devil I said “hey” when you get back
Dub, dub, dub, thiab xiav ntau kuv kom ntsuab xiab khiab dab teb tias kuv hais “Hey” thaum koj
to where you’re from
rov qab los
Mad woman, bad woman,
Poj niam chim, poj niam phem
That’s just what you are, yeah,
nws yog koj ntag, yeah
You’ll smile in my face then rip the breaks out my car
Koj luag ntxhia tuaj rau ku tiasis tseg txoj hluas nplem ntawv kuv lub tsheb

Repeat Chorus

If my body was on fire, ooh You’ d watch me burn down in flames
Yog kuv lub cev mag hlawv, oh, ntshe koj yuav ntsia kuv hlawv rau hauv av
You said you loved me you’re a liar Cause you never, ever, ever did baby
koj tias koj hlub kuv koj dag xwb vim koj yeej, tsis tau, tsis muaj ib zaug, baby
But darling I’ll still catch a grenade for ya
tiasis tus hlub kuv yeej txho tau lub foob pov rau koj

repeat chorus

Dl link! Enjoy! πŸ˜€

Advertisements