Ntuj Nag Nqis Tsis Muaj Koj ~ Tswv Qab Thoj


I have had 4 requests of this song of Tsw Qab Thoj from her latest album!  This song is very good and a very good song to dance too.  I seriously think she has such a nice voice and very clear too.  Enjoy the song! Sorry about the delay. I’m slowly getting to my requests. 😀 Sorry. 😦

Singer: Tswv Qab Thoj
Song: Ntuj Nag Nwis Tsis Muaj Koj

Oh no lub caij no nrov tsuag xyooj nplooj hla ntsuab vog hmoob twb cog
this time of season the greens are slowly growing everywhere Hmong are planting
qooj looo qooj ntoo pob kwv tuaj zos zaws
seeds and corns that are already growing
hmoob aws koj rua twg lawm me ntxhais ntxawm
Mr where are you this miss here
nyob tos ntuj nag twb nqis koj tsis rov qab los
have been waiting the raining have gone by and your’e not back

Oh no ntuj nag nqis kho siab tshaj ntuj nrig ntsias teb pws tshi
Oh the raining season has gone, so lonely staring at afar
tsuas pom nplooj pob kwv daus nias cuag plaw txhiag
all i see are the fields and greens flowing with the wind
me hmoob puas yog koj mus tham rua tus tshiab
Mister is it that you have someone else
koj thiab tsis rov qab los hlub tus nyob tos koj
that’s why you haven’t come back to love the one who’s waiting

ntuj tshiab me ntsuag ntoo ntsuag xyooj hlas siav lawm
it’s a new season and the greens are full grown
mus txog wb teb chaws thaum i wb sib cuag sib ntsib nrog pws tshi
going  back to our places where we met and slept
mus tag tsis zoo li yam thaud koj niaj zaum
went by and it’s not the same when you came and sat
tuaj nrog kuv zaum tham tsuj mus tsuj los nroj tuag tag
with me talking stepping here and there killing the weeds

oh no koj puas nco tej lus koj hais tseg thaum twg noog qws qws
oh do you remember our words that when the birds cry
quaj hu tej qooj loos txhua lub tuaj zos zawms
crying for all plants to gather all in one
hnub ntawv koj yuav tig rov los los kom txog
that will be the day that you will come back
ntuj nag nqis los xyooj ntoos tuaj siab los koj tsis los
rainy season have gone by, the greens are ready, but you haven’t come

leej hlub tus ncaim mus siab ntev puas tseem nco txog kuv lawm os
my love the one that left having a big heart do you remember of me
yog koj nco txog kuv thiab thov koj tig lub siab rov los hlub kuv mog lub ntuj nag
if you do please turn your heart back to me come and love me the season
yuav dhau lawm los twb tsis muaj tus rho tau kuv ntawv koj nab me leej hlub
will pass but no one is able to take me away from you, mister.

enjoy! Here’s the DL link.

Advertisements