Koj Yog Kuv Txoj Sia ~ Muaj Kub Yaj


Requested by Seventie. Such a cute song! Enjoy!

Singer; Muaj Kub Yaj
Song: Koj Yog Kuv txoj Sia [ you are my life]

koj yeej paub zoo tias kuv tsuas muaj koj
you already know that i only have you
yog tsis muaj koj kuv yuav ua li cas
what am i to do if i don’t have you
vim koj yog txhua yam
because you are everything
thiab yog kuv txoj sia
and my life too
ooo…

kuv muaj hnub no twb yog vim yog muaj koj
I am here today because i have you
koj thiab li yog kuv qhov chaw tso pas
you are my place of relief
koj yog lub chaw ua
you are my place
thiab yog kev cias siab
and my course of hope
oooo

thov txhob tso kuv no cias
please don’t ever leave me
thov txhob khiav ntawv kuv mus
please don’t ever run away from me
vim koj yog kvu txoj sia
because you are my life
yog tsis muaj koj yuav ua cas
if you aren’t here what am i to do
thov txhob tso kuv tseg mog
please don’t ever leave me
nrog kuv nyob mog neeg zoo
stay with ok my love
vim kuv tsuas muaj koj xwb
because i only have you
thiab yog tus ua kuv hlub tshaj
and the one i love the most

the DL link. Enjoy!

Advertisements