Qeeb Ib Feeb Tag Ib Sim ~ Kawm Muas


As requested. I have not heard this song for the longest time but wow, i used to sing along with this song. Might just do a cover for fun. 😀 Enjoy!

Singer: Kawm Muas
Song: Qeeb Ib Feeb Tag Ib Sim

qeeb zog ib ruam xwb ua cas wb txawm siv puas
late one step and we’re broken
qeeb zog ib dag xwb ua cas wb txawm siv tag
late one yard and we’re done
qeeb zog ib chim xwb txawm siv tag nrho ib txhis
late one moment and it’s gone forever
qeeb zog ib pliag xwb txawm siv tag nrho ib tiam
late for a second and there’s no more in this life

cas lub sij hawm yuav tas sai ceev ua luaj li
why, how the time has come to an end so soon
li ib pliag ntshi li ib ntsais muag xwb tiag tiag yom
like a second, like a blink of an eye
txawm siv tag nrho poob kiag koj rau luag xib teg
all gone and you’re in the hands of someone else
tsuas paub tias cem thiab tu siab rau yus tus kheej
who to blame and yell at is myself

xav los zaum qhia rau koj tias mob kuv siab npaum cas
i want to come near you and tell you how much i’m hurt
xav los zaum mloog koj tham tias mob koj siab npaum twg
i want to sit near you and listen to how much you’re hurt
ya dhau los sij hawm muaj ntau tsis nco saib koj muaj nqis
in the past when there were still more time i didn’t take advantage of it
txog tsam no lub sij hawm tig mam tig rov nco khuv xim
now that the time changed i only now regret it

ntshe lub sij hawm uas muaj nqis yua vpoob rau luag
probably the important time will fall onto someone else
ntshe lub sij hawm poob kua muag yuav los rau kuv
and probably the time where tears fall will come to me
ntshe yog kev txhaum ya tag los kuv ua tsis yog
it’s probably the sin that i’ve commited
lub ntuj thiaj tsis thiaj rau txim rau kuv tus no
that’s why god had me punished for it

ntshe yuav tsis muaj ntxiv lawm yog qhov koj ua zoo rau kuv
there wont’ be another chance where you were good to me
zoo kawg nkaus li yav thaum ub tsuas muaj koj thiab muaj kuv
it was great in the past where there were just you and I
yav tag los sij hawm muaj ntau tsis nco saib koj muaj nqis
in the past there was plenty of time but i didn’t take advantage of it
txog tsam no luv sij hawm tig mam li tig rov khuv xim
now that time has run outi only now regret it

Dl Link

Advertisements