Txhob Ua Txuj ~ Txam Thoj


As requested. this song is sang by Txam featured in the movie, oh goodness, i even have the movie. Somehow, the movie vim tsawg ib lo lus is not the movie, it’s another movie feature Ntxawm and Txam too along with Dawb thoj and that guy who play Tsim yeej Thaij. Anyways, Txam can be soo cute in movies. Enjoy!

Singer: Txam thoj
Song: Txhob Ua Txuj

Luag maj luag nyav kiag mas
smile just smile
tsis txhob ua txuj ua ntsej muag dub txhi
don’t show me that frown face of yours
lub siab twb khib khib kuv kawg li
i know it’s already jealous
cias li luag ntxhi koj khib kiag lub siab
just smile and open that heart

los mag tig kiag los mas
come, just smile
tsis txhob ua txuj feej dub dav li koj
don’t walk away from me like that
koj lub siab twb nco nco kuv kawg sav
you’re heart is missing me very much
cas koj lub ncauj thiab dag koj lub siab
how come your mouth says another thing from your heart

cias li tig hlo los ntsia kuv
just turn around and face me
los muaj kuv puag kom raws koj siab nyiam
come and hold me till your content
txhob tsim txo koj lub siab rau tus koj nyiam
don’t torture your heart to the one you like
lub ncauj las ntxub lub siab xav nrog nraim
you’re mouth just lies but your heart wants to be near
kav tsij luag ntxhi tig los nrog kuv hais
come just smile and turn around, lets talk

luag mas luag kiag los mas
smile, just smile
lub ncauj las chim lub siab twb luag nyav
the mouth is just upset but your heart is smiling
kuv twb paub tag lawm tsis txhob ua txuj chim
i already know all so don’t act mad
koj cias li luag ntxhi lees nyob hauv koj siab xav
you, just smile and let me come into your heart like you desire


Dl Link

Advertisements