Daim Ntawm Hauv Lub Fwj ~ Alex Vue


Singer: Alex Vue
Song: Daim Ntawm Hauv Lub Fwj

kuv sau daim ntawv no
I’m writing this letter
muaj tso rau hauv lub fwj
putting it into a bottle
coj mus tso ntawm dej hiav txwv
taking it t the bed of the ocean
cias nws nrog dej ntws mus
letting it drift with the water
seb puas muaj ib hnub
to see if one day
nws mus txog tug neeg kuv hlub
the bottle will reach the one i love

nyob rau hauv kuv tsab ntawm
in the letter
kuv sau tau hais tias
i wrote
nyob zoo kuv me nplooj siab
hello my love
kuv tseem hlub koj ib leeg xwb
i still love you only
yuav tsis hlub nrog leej twg
never going to love anyone else
hlub koj xwb kawg siab kawg ntsws
loving you only whole heartedly

yog leej twg khaws tau lub fwj no
if anyone finds my bottle
thov koj txhob muaj nws tsoos
please don’t break it
thov koj ua lub siab zoo
please have a heart

hos lug txhawv txoj kev hlub
in calling of love
thov koj pab coj nws mus
please direct my love to
tso ntawm dej hiav txwv nta mus
the bed of the ocean
txawm yuav ntau niaj ntiaj xyoo
even if it takes year after years
los kuv yuav tsis nroos
i won’t complain
txog txoj kev tos koj
of waiting for her
kuv mam ua lub siab ntev siab loj
i will be patient
seb wb hmoov los puas txog
to see if we are destine
wb mam nyob ua txij ua nkawm
than we will become a true couple

DL Link

Advertisements