Txij Hnub No Mus ~ Forthe Dimension Ft. Proto J


As requested. Though it’s old, still a very very lovely song. 😀 Enjoy! I would have put the original song up but i really really like this one by them. 😀 Mimi if you want the original, i could put it up. 😀

Song: Txij Hnub No mus
Band: Forthe Dimension Ft. Proto J

Lyrics are NOT by emmertt. Don’t konw the source.

yeah yeah yeah yeah mmm yeah oh oh mmm

hnub no yog hnub wb tau los nyob ua ke
muab lub nplhaib rau txhais tes
yuav tsis muaj hnub tso tseg
hauv kuv lub siab tsuas xav nyob nrog koj xwb
tsis muaj dabtsi kuv ntshaw tshaj
lub siab ntsws hlub koj tas

lub sijhawm no kuv yuav tsis tso
yuav khaws koj ruaj ruaj ntawm kuv ib sab
ua ib puas tsav yam raws li koj siab xav
txoj kev nyuaj siab paub tias yuav muaj
thaum koj zoo li koj mus tsis tau lawm
kuv mam li ua tus pab koj sawv

[chorus]
txij hnub no mus kuv yog koj tus
koj tau tag nrho kuv txoj kev hlub
cog lus rau koj tsis muaj hnub tso
yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv

kuv tig ntsia koj es koj ntsia kuv
tseem tshuav dlaabtsi has tseem yuav muaj
paub tas koj lub sab xaav ib yaam le kuv lub
wb ob leeg nws es tshuav koj hab kuv xwb

koj ib leeg thiaj li yog thaum kuv npau suav pum koj
hauv kuv txoj kev hlub tau tseg qhov muaj nqis tshaj rau koj
ntawm ncauj koj hnov kuv hais txoj kev kuv hlub koj yuav tsis zais
kuv mam ua siab ntev qhia koj txhua lub xyoo los txog hnub no

[chorus]
txij hnub no mus kuv yog koj tus
koj tau tag nrho kuv txoj kev hlub
cog lus rau koj tsis muaj hnub tso
yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv

“leej muam koj paub kuv hlub koj npaum li cas
tag nrho hauv kuv lub neej
tos kom tau ib tug neeg li koj
hnub no lub sijhawm los txog lawm
koj yog kuv tus kuv yog koj tus
yes”

[chorus]

DL Link

Advertisements