Paj Vuav Kws Kaus Dub ~ Vis Lauj


Another song from Vis’s second MV. i seriously do not know what she’s saying. There’s a lot of words that i’ve heard but not know the meaning of it. If you know what she’s saying, do say. I’d love to know. I just like the beat and the melody that she sings this in. Enjoy!

Singer: Vis Lauj
Song: Paj Vuav Kws Kaus Dub

niab os niab nib ye tswj xeeb ntaus teeb xeeb es
tswv zeem ntaus xyom eeb teev lus tim tum es
lum lam qab mus fam seeb lum yib los ho txhaj txhais es
txhais laib ho mus txhais txheej

kuv xav tsa lub ncauj hais rau lawv nej mloog
los ntshai tus sum ho nyob tsis nyog lawm nej xeeb

niab os niab nib ye txaus nyob muaj peb hnub nyob es
tsis tsaus nyob kaj ntug tag kis ntxov es
nkauj hmoob yuav zoo tam ntua
leej niam leej txiv tus txiv heev nees
hos qaws nyob mus him sob

niab os niab nib ye txaus txuj muaj peb hnub txuj es
tsis txaus txuj kaj ntug tag kis ntxov es
tsis tsaus nyob kaj ntug tag kis ntxov es
nkauj hmoob yuav zoo tam ntua
leej niam leej txiv tus txiv heev nees
hos qaws nyob mus him tsuj

Dl Link

Advertisements